Min varukorg

Varukorgen är tom!

Beställ gärna något gott från vår meny!

Online dataskyddspolicy

Online Dataskyddspolicy

Online Dataskyddspolicy

SODEXO bygger starka och varaktiga relationer med sina kunder, partners, konsumenter och medarbetare, baserat på ömsesidigt förtroende. Att säkerställa att deras personuppgifter är säkra och förblir konfidentiella är en absolut prioritet för SODEXO.

SODEXO följer alla europeiska och nationella lagbestämmelser och regler om skydd av personuppgifter.

SODEXO upprätthåller en mycket strikt dataskyddspolicy för att garantera skydd för personuppgifter för dem som använder bolagets webbplatser och andra applikationer:

 • Användare har kontroll över sin egen data. Uppgifterna behandlas på ett transparent, konfidentiellt och säkert sätt.
 • SODEXO åtar sig att fortsätta sträva efter att skydda sina användares personuppgifter i enlighet med nationell rätt och den Allmän dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (nedan kallad ”GDPR”).

SYFTET MED DENNA POLICY

SODEXO tar skyddandet av dina personuppgifter på största allvar.

Vi har tagit fram denna policy för att ge dig information om de regler som vi använder oss av när vi samlar in, behandlar, använder och skyddar dina personuppgifter. Vänligen läs policyn noga och bekanta dig med de typer av personuppgifter som samlas in och behandlas, hur vi använder dessa uppgifter och till vem det är troligt att vi delar med oss av uppgifterna. Denna policy beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss för att ta tillvara dessa rättigheter eller för att ställa frågor om hur dina personuppgifter skyddas.

Den här policyn kan komma att ändras, uppdateras eller kompletteras, särskilt för i syfte att vara förenlig med ändringar

inom aktuell lagstiftning eller regelverk eller på grund av teknisk utveckling. Dina personuppgifter kommer dock alltid att bli behandlade i enlighet med den policyn som gällde vid tidpunkten för inhämtande, om inte obligatorisk lagstiftning kräver att behandlingen ändras retroaktivt.

Denna policy utgör en integrerad del av webbplatsens villkor.

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER OM DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE

Den personuppgiftsansvarige är: Sodexo AB (med org.nr. 556528–2984), Box 3072, 169 03 Solna

DEFINITIONER

Personuppgift” all information som kan kopplas till en namngiven enskild fysisk person eller en fysisk person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom referens till ett identitetsnummer eller en eller flera unika drag.

oss” or “vår” Sodexo AB (härefter “Sodexo”).

du” alla användare eller besökare till hemsidan.

Hemsidanbergslagsmassen.se

INHÄMTANDE AV OCH KÄLLOR TILL PERSONUPPGIFTER

Vi kommer mest troligt att samla in dina uppgifter direkt från dig (särskilt då genom de formulär som finns på Hemsidan), annars samlas den in indirekt (genom att uppgifter skickas av våra tjänsteleverantörer och/eller mjukvara på vår Hemsida, alternativt från din arbetsgivare).

Vi åtar oss att inhämta ditt medgivande och/eller möjliggör för dig att neka användandet av dina personuppgifter för vissa ändamål.

Du kommer alltid bli informerad om syftet till inhämtande av dina personuppgifter genom diverse online formulär och via vår Cookie Policy.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI INHÄMTAR OCH ANVÄNDER

Vi kommer troligen att inhämta och behandla följande typer av personuppgifter:

 • informationen du uppger när du fyller i formulär på Hemsidan (t.ex. att abonnemang, deltar i undersökningar, i marknadsföringssyfte, etc.);
 • informationen som du uppger i behörighetssyfte;
 • Informationen du uppger vid beställning av en vara eller tjänst eller för att tillhandahålla en tjänst;
 • genom ”meddelanden”, kommentarer eller annat innehåll som du lägger upp på Hemsidan.

Personuppgifter med en asterisk i formulär är obligatoriska då det är nödvändigt för fullföljande av tidigare lagda förfrågningar/order. Utan denna obligatoriska information, kan inte tjänsten handläggas eller levereras.

PERSONUPPGIFTER SOM VI INHÄMTAR AUTOMATISKT

Vi inhämtar vissa uppgifter automatiskt när du besöker Hemsidan i syfte att anpassa och förbättra din upplevelse. Vi samlar in uppgifter genom diverse metoder såsom:

Cookies

En ”cookie” är en liten informationsfil som skickas till din webbläsare när du besöker vår webbplats och lagras på din dator. Den här filen innehåller information som domännamnet, internetleverantören och operativsystemet samt datum och tid för användarens åtkomst. Cookies kan inte skada din dator på något sätt.

Cookies används inte för att bestämma identiteten för en person som besöker vår webbplats. Cookies låter oss identifiera, särskilt, din geografiska plats och visningsspråket för att förbättra din online-upplevelse. De gör det också möjligt för oss att bearbeta information om ditt besök på vår webbplats, såsom de sidor som visats och de sökningar som gjorts, för att förbättra vårt webbplatsinnehåll, följa dina intresseområden och erbjuda dig mer lämpligt innehåll

Om du inte vill ta emot cookies från vår webbplats kan du justera dina webbläsarinställningar. För att hantera dina val har varje webbläsare olika konfigurationer. Dessa konfigurationer beskrivs i din webbläsares hjälpmeny, som förklarar hur du ändrar inställningarna till önskad konfiguration av cookies.

Vi rekommenderar dock att du inte inaktiverar våra cookies. Tänk på att om du blockerar, stänger av eller avvisar våra cookies kommer vissa av våra webbsidor inte att visas korrekt eller så kommer du inte längre att kunna använda några av de tjänster vi erbjuder. I det här fallet kan vi inte hållas ansvariga för några konsekvenser relaterade till den minskade funktionaliteten hos våra tjänster som härrör från vår oförmåga att lagra eller konsultera de cookies som krävs för att de ska fungera och som du har avvisat eller inaktiverat.

Slutligen, genom att klicka på de dedikerade ikonerna för sociala nätverk som Twitter, Facebook, Linkedin, etc., om dessa visas på vår webbplats, och om du har gått med på att cookies kan laddas ner medan du surfar på vår webbplats, kan de sociala nätverken i fråga också ladda ner cookies till dina enheter (dator, surfplatta eller mobiltelefon). Dessa typer av cookies laddas ner till din enhet endast under förutsättning att du har gett ditt samtycke genom att fortsätta surfa på vår webbplats. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke till att dessa sociala nätverk laddar ner dessa typer av kakor.

För mer information hänvisas till vår Cookie Policy.

IP adress

En IP-adress är en unik identifiering som används av viss elektronisk utrustning för att identifiera och kommunicerat med varandra på internet. När du besöker vår Hemsida, kan vi använda IP-adressen för den utrustning du använder för att ansluta till Internet. När du besöker vår Hemsida, kan vi använda IP-adressen för den utrustning du använder för att ansluta till vår Hemsida. Vi använder denna information för att precisera det geografiska läget för utrustningen för att veta vilket geografiskt område våra besökare befinner sig i.

Statistik

Hemsidan använder Google Analytics för att generera statistiska rapporter. Dessa rapporter berättar för oss, till exempel, hur många användare som har besökt Hemsidan, vilka sidor som har besökts, och i vilket geografiskt område besökare av hemsidan finns i. Information som insamlats via statistiska rapporter kan inkludera, till exempel, din IP-adress, från vilken hemsida du kommit från och vilken typ av elektronisk utrustning du använt. Din IP-adress är gömd i våra system och kommer endast användas vid behov för att åtgärda tekniska problem, administration av Hemsidan och för kännedomen om våra användares preferenser. Information kring trafik på Hemsidan är endast tillgänglig för behörig personal.

SOCIALA NÄTVERK

Du kan klicka på ikoner för sociala nätverk såsom Twitter, Facebook, Linkedin, etc. som syns på vår Hemsida.

Sociala nätverk skapar en mer användarvänlig atmosfär på Hemsidan och hjälper oss att marknadsföra vår Hemsida genom delning. Videodelningstjänster berikar innehållet på vår Hemsida och ökar synligheten.

När du klickar på dessa ikoner, kan vi få tillgång till dina personuppgifter som du offentliggjort via dina profiler på de sociala nätverken i fråga. Vi varken skapar eller använder inte någon separat databas från dessa sociala nätverk med de personuppgifterna som du lagt upp, och vi nyttjar inte någon data kopplat till ditt privatliv i detta avseende.

Om du inte vill att vi ska få tillgång till din personliga information som publiceras i de sociala nätverken i din offentliga profil eller konton, bör du använda de förfaranden som tillhandahålls av de sociala nätverken i fråga för att begränsa åtkomsten till denna information.

FÖR VILKA SYFTEN ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER

Vi använder personuppgifter för följande syften:

 • för att besvara dina förfrågningar om information, research, nyhetsbrev eller annat innehåll;
 • för att tillhandahålla tjänster eller erbjudanden på vår Hemsida och/eller i någon av våra verksamheter;
 • för att genomföra undersökningar och samla in statistik;
 • för att anpassa och förbättra din upplevelse av vår Hemsida;
 • för att erbjuda dig våra och/eller våra partners produkter och tjänster;

för andra ändamål för att informera dig, om nödvändigt, när vi samlar in dina personuppgifter.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter som en del i fullgörandet och hanteringen av vår avtalsrelation med dig, med stöd av vårt berättigade intresse att förbättra kvaliteten på tjänsterna som vi erbjuder dig eller för att agera i förenlighet med regulatoriska krav.

Dina personuppgifter kan också behandlas baserat på ditt tidigare medgivande där, under vissa omständigheter, ditt medgivande är nödvändigt.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Att skydda och hemlighålla dina uppgifter är väldigt viktigt för oss. På grund av detta begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda hos oss som behöver uppgifterna för att hantera din beställning eller för att utföra de beställda tjänsterna.

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med obehörig tredje part. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med bolag inom Sodexo-koncernen eller med tillhandahållare av tjänster som godkänts (till exempel: dotterbolag inom Sodexo-koncernen, partners, leverantörer av teknisk support (hosting, underhåll), konsulter, etc.) som kan användas för att tillhandahålla tjänster. Vi tillåter inte att den som tillhandahåller tjänster till oss använder dina uppgifter för annat än att utföra de tjänster du beställt eller för att uppfylla lagstadgade krav gällande uppgifter. Utöver detta kan vi komma att dela dina uppgifter om: (i) om det finns krav ställda i lag som innebär att vi ska dela den, (ii) på förfrågan från myndigheter eller andra myndighetstjänstemän, eller (iii) om det enligt vår bedömning är nödvändigt eller viktigt att uppgifterna delas för att undvika fysiska skada, finansiell skada, eller för att hjälpa till med en utredning gällande misstänkt eller bevisat olagliga aktiviteter.

FÖRVARINGSSTID FÖR DINA PERSONUPPGIFER

Vi kommer att spara dina personuppgifter för den tid som det är nödvändigt att fullfölja syftet till varför det inhämtades och behandlades. Den här tiden kan bli förlängd, om tillämpligt, under en period på grund av relevant lagstiftning eller regelverk.

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFER

Generellt samlar vi inte in känsliga personuppgifter via vår Hemsida. ”Känsliga Personuppgifter” avser information gällande ras, etnicitet, politiska åsikter, religion eller filosofi, fackligt medlemskap eller data kopplat till hälsa eller sex- och samvaro för någon person. Denna definition inkluderar även data avseende brottsregister.

I händelse av att det skulle vara absolut nödvändigt att samla in sådana uppgifter för att uppnå det syfte för vilket behandlingen utförs kommer vi att göra det i enlighet med lokala rättsliga krav för skydd av personuppgifter och i synnerhet med ditt uttryckliga förhandsgodkännande och under de villkor som beskrivs i denna policy.

PERSONUPPGIFER OCH BARN

Hemsidan är avsedd att användas av vuxna personer som har kapacitet att ingå ett kontrakt i enligt med lagstiftningen i det land där de är belägna

Barn under 16 år eller utan rättslig behörighet måste få samtycke från sina vårdnadshavare innan de skickar sina uppgifter till webbplatsen.

Åldersgränsen på 16 år kan minskas till 13 år beroende på den nationella lagstiftningen.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Eftersom Sodexo är en internationell koncern kan dina personuppgifter överföras till interna eller externa mottagare som är auktoriserade att utföra tjänster för vår räkning och som finns i länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS).

För att garantera säkerheten och sekretessen för de personuppgifter som överförs på detta sätt kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa uppgifter får adekvat skydd, såsom att underteckna standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen eller andra likvärdiga åtgärder.

DINA RÄTTIGHETER

Sodexo åtar sig att säkerställa skydd för dina rättigheter enligt tillämplig lag. Nedan hittar du en tabell som sammanfattar dina rättigheter:

Rätt till tillgång och rättelse

Du kan begära en kopia av de personuppgifter som är under behandling av oss. Du kan också begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Din rätt att bli bortglömd ger dig rätt att begära radering av dina personuppgifter i fall då:

 • (i) uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in;
 • (ii) du väljer att återkalla ditt samtycke;
 • (iii) du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter;
 • (iv) dina personuppgifter har behandlats olagligt;
 • (v) det finns en rättslig skyldighet att radera dina personuppgifter;
 • (vi) radering krävs för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i fall då:

 • (i) du bestrider riktigheten i dina personuppgifter;
 • (ii) Sodexo inte längre har ett ändamål med behandlingen;
 • (iii) du har invänt mot behandling av legitima skäl.

Rätt till dataportabilitet

Personuppgifter som du har tillhandahållit oss har du rätt att få ut i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format som du sedan har rätt att överföra till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Sodexo i fall då:

 • (i) Behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke eller på ett avtal, och
 • (ii) behandlingen utförs på automatiserat sätt.

Du kan också begära att dina personuppgifter överförs till en tredje part efter eget val (där det är tekniskt möjligt).

Rätt att invända mot behandling och rätt att återkalla samtycke

Du kan invända (dvs. utöva din rätt att "opt-out") till behandlingen av dina personuppgifter särskilt i samband med profilering eller marknadsföring.

När vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har en juridisk effekt på dig eller avsevärt påverkar dig.

Rätt att lämna in klagomål

Du kan välja att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i det land där du har vanligt boende, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen, oavsett om du har skadats. Du har också rätt att lämna in ditt klagomål inför domstolar där Sodexo har sin hemvist eller där du har din vanliga vistelseort.

Om du anser att vi behandlar personuppgifter i strid med GDPR eller annan tillämplig dataskyddslagstiftning kan du även lämna in ett klagomål till oss på privacy.nordics@sodexo.com .

För att utöva dessa rättigheter kan du antingen skicka din begäran till privacy.nordics@sodexo.com eller klicka här för att komma till vårt webbformulär för utövande av dina rättigheter.

För mer information, vänligen se Data Protection Requests Policy.

SÄKERHET

Vi vidtar alla möjliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa säkerhet och sekretess vid hanteringen av dina personuppgifter.

Vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder med hänsyn till personuppgifters natur och riskerna kopplat till hantering av dem, för att säkerställa datasäkerhet och i synnerhet att undvika desinformation, försämring eller obehörig tillgång av tredje part (fysiskt skydd av egendom, processer för autentisering med personlig och konfidentiell identifiering och lösenord, uppkopplingslogg, kryptering av viss data, etc.)

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT DATABAS (“CRM DATABASE”)

Vi använder en databas för hantering och övervakning av våra relationer med befintliga och potentiella kunder. Denna databas inkluderar personuppgifter för medarbetare hos våra kunder och andra partners som vi har en affärsförbindelse med eller sin vi avser inleda en sådan förbindelse med. Dessa uppgifter, som enbart används i detta syfte, inkluderar: kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress, etc.), offentliga uppgifter, svar på riktad e-post och annan information inhämtad och sparad av våra medarbetare som en del av deras interaktioner med våra kunder och partners.

Om du vill att vi raderar dina uppgifter från vår CRM-Databas kan du kontakta oss genom att klicka här eller skriva till oss på adressen privacy.nordics@sodexo.com.

LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR

Ibland förekommer de att vi visar länkar till andra hemsidor för bekvämlighet och information. Vissa av dessa hemsidor drivs oberoende av vår hemsida och står inte under vår kontroll. De hemsidor som drivs av tredje part har egna rekommendationer om integritet och användarvillkor som vi rekommenderar att du läser. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa hemsidor, produkterna eller tjänsterna som erbjuds där, eller något sätt de nyttjas på.

UPPDATERINGAR AV VÅR ONLINE DATASKYDDSPOLICY

Denna policy har uppdaterats den 7 maj 2021. Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan som vår verksamhet ändras eller rättsliga krav förändras. Om vi gör några betydande ändringar i denna policy kommer vi att publicera ett meddelande på vår webbplats när ändringarna träder i kraft.

AVANMÄLAN

Om du har prenumererat på vissa tjänster via vår hemsida och inte längre vill ta emot e-postmeddelanden, vänligen klicka på "avregistrera" på de e-postmeddelanden som du mottar.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna policy, tveka inte att kontakta oss på följande adress: privacy.nordics@sodexo.com.

Senast uppdaterad: 7 maj 2021

Öppettider

Lunch:
Vardagar 11:00 - 13:00